Warunki użytkowania

Effective date:
2019-09-12
Last updated:
2019-09-12

Zakres

Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami Użytkowania”) stanowią wiążące prawnie porozumienie pomiędzy użytkownikiem a Stepler AB, spółką zarejestrowaną w Szwecji (numer rejestracyjny 559199-9551) z siedzibą pod adresem c/o Södra Kyrkogatan 6, 65224, Karlstad, Szwecja (zwaną dalej „Stepler”, „my” lub „nas”, w zależności od kontekstu), dotyczące korzystania z aplikacji mobilnej Stepler („Stepler App”).

Niniejsze Warunki Użytkowania zawierają ważne informacje o prawach i obowiązkach użytkownika w związku z aplikacją Stepler App. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Pobierając, instalując lub używając Stepler App, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, nie może pobierać, instalować i używać Stepler App.

Stepler Ab zezwala użytkownikowi na korzystanie ze Stepler App wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania. Stepler przez cały czas pozostaje właścicielem Stepler App.

Niniejsze Warunki Użytkowania obowiązują również w przypadku aktualizacji lub zmian w Stepler App, które możemy od czasu do czasu wprowadzać.

1. Licencje udzielone użytkownikowi na korzystanie ze Stepler App

Stepler Ab udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, licencji na wykonywanie następujących czynności, zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania („Licencje”):

(i) pobieranie, instalowanie i używanie Stepler App oraz wszelkich aktualizacji udostępnianych przez Stepler w formie kodu wynikowego wyłącznie do użytku osobistego użytkownika na kompatybilnym urządzeniu mobilnym będącym w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika; oraz

(ii) dostęp do strony internetowej (stron internetowych) Stepler i odwiedzanie ich wyłącznie na użytek osobisty użytkownika.

Stepler Ab może z ważnych przyczyn wypowiedzieć licencje udzielone na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie według własnego uznania po uprzednim powiadomieniu użytkownika. W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania licencje wygasają automatycznie. W przypadku wypowiedzenia którejkolwiek z licencji albo ich wygaśnięcia użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze Stepler App i usunięcia wszystkich kopii Stepler App znajdujących się w jego posiadaniu.

2. Ograniczenia wiekowe dla użytkowników

Stepler App nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik ma mniej niż 13 lat, nie może korzystać ze Stepler App. Jeśli dowiemy się, że takie użycie ma miejsce, natychmiast zlikwidujemy odpowiednie konto (konta) użytkownika umożliwiające takie użycie. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie ze Stepler App.

3. Prawa do Stepler App oraz jej zawartości

Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz inne prawa do Stepler App oraz jej zawartości dostarczonej przez lub w imieniu Stepler oraz jej licencjodawców należą do Stepler oraz jej licencjodawców i pozostają w ich posiadaniu przez cały czas. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania użytkownik nie uzyskuje (i) żadnych praw do praw własności intelektualnej należących do nas lub do naszych spółek zależnych, ani (ii) żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw do Stepler App lub jej zawartości. „Stepler” jest nazwą handlową firmy Stepler AB, która jest w posiadaniu zarejestrowanych i niezarejestrowanych praw do znaków towarowych w odniesieniu do tej nazwy.

Stepler App jest licencjonowana zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania i nie jest sprzedawana. Jedyne prawa przyznane użytkownikowi w odniesieniu do Stepler App na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania to licencje opisane w punkcie 1 niniejszych Warunków Użytkowania, a w odniesieniu do Stepler App nie przenosimy praw własności ani prawa dostępu lub korzystania z kodu źródłowego aplikacji.

W przypadku przesłania jakichkolwiek treści („Treści”) do Stepler App (w tym, ale nie wyłącznie, obrazów, tekstu lub danych) użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie posiada w odniesieniu do tych treści. Użytkownik udziela nam niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie, zwielokrotnianie , udostępnianie , dystrybucję, wykonywanie, adaptację, modyfikację, ulepszanie i przekazywanie takich treści w dowolnym czasie i w dowolnym celu w związku ze Stepler App.

Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i propozycje ulepszeń w odniesieniu do Stepler App i/lub powiązanych produktów i usług, które od czasu do czasu oferujemy („Opinie”). Jeśli użytkownik przekaże nam informacje zwrotne, użytkownik akceptuje, że Stepler Ab i podmioty z nim powiązane lub współpracujące  mamy prawo do nieodpłatnego wykorzystania takich informacji zwrotnych do celów, jakie uznamy za stosowne, w tym między innymi do opracowywania nowych lub ulepszania istniejących produktów lub usług oferowanych przez nas, komunikowania się z konsumentami lub reklamowania produktów. Stepler Ab nie ma obowiązku wynagradzać użytkownika finansowo za takie informacje zwrotne, niezależnie od sposobu ich wykorzystania przez nas lub nasze spółki zależne.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas w niniejszych Warunkach Użytkowania użytkownikowi nie wolno wykorzystywać treści zawartych w Stepler App (innych niż treści przesłane przez użytkownika do Stepler App) do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania od nas pisemnej zgody.

4. Korzystanie z aplikacji Stepler App

Aby korzystać z aplikacji Stepler App, należy utworzyć konto użytkownika („Konto Stepler”). Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie przypadki korzystania z Konta Stepler, zarówno przez samego użytkownika jak i przez osoby trzecie. Użytkownik winien upewnić się, że używa osobistego numeru telefonu komórkowego do weryfikacji konta i silnego hasła (jeśli jest wymagane) do Konta Stepler oraz że dane użytkownika dotyczące hasła są poufne i bezpieczne przez cały czas. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie odpowiadamy wobec użytkownika za nieuprawnione korzystanie z Konta Stepler, które wynika z niezapewnienia ograniczonego dostępu do urządzenia mobilnego lub mobilnej karty SIM, niezachowania poufności lub bezpieczeństwa informacji o użytkowniku bądź z niestosowania silnego hasła. Dostęp do konta może zostać ograniczony lub całkowicie uniemożliwiony w przypadku utraty kontroli nad numerem telefonu komórkowego, na który zarejestrowane jest konto.

Konto Stepler użytkownika rejestruje szczegóły wszystkich wygenerowanych przez użytkownika Steplerów (por. definicja w ustępie 5 poniżej) oraz wszystkie transfery Steplerów na Konto Stepler lub z Konta Stepler użytkownika. Użytkownik winien regularnie sprawdzać Konto Stepler. Jeśli użytkownik zauważy błędną transakcję lub nieoczekiwaną aktywność na Koncie Stepler lub uzna, że bezpieczeństwo jego Konta Stepler zostało naruszone, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie w sposób określony w ustępie 8 niniejszych Warunków Użytkowania.

Różne poziomy członkostwa mogą mieć zastosowanie do Kont Stepler różnych użytkowników, a w zależności od poziomu członkostwa, które posiada użytkownik, jego uprawnienia do dostępu do funkcji aplikacji Stepler App lub tworzenia Steplerów mogą się różnić.

Korzystając ze Stepler App na swoim urządzeniu mobilnym, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Stepler App będzie działał w tle urządzenia mobilnego, co z kolei może wpłynąć na żywotność baterii tego urządzenia.

Stepler App przestanie generować Steplery na urządzeniu mobilnym użytkownika, jeśli użytkownik nie uruchomi aplikacji Stepler App przez 30 dni. Generowanie Steplerów rozpoczyna się od nowa przy kolejnym uruchomieniu aplikacji.

5. Steplery (jednostka walutowa)

Steplery” to jednostki wymiany, które użytkownicy Stepler App mogą generować poprzez zweryfikowany ruch fizyczny (np. kroki). Steplery mogą być wykorzystywane do wymiany na produkty, usługi i inne korzyści za pośrednictwem Stepler App w zakresie, w jakim takie produkty, usługi i inne korzyści są oferowane przez użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Steplery nie mogą być wymieniane na gotówkę lub pieniądz fiducjarny od Stepler Ab lub którejkolwiek z jej spółek zależnych, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione z użytkownikiem w formie pisemnej.

Wszystkie Steplery są generowane przez zweryfikowany ruch fizyczny użytkowników Stepler App. Steplery nigdy nie są generowane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszystkich Steplerów, co do których mamy powody sądzić, że zostały wygenerowane w inny sposób oraz do zawieszenia lub dezaktywacji Kont Stepler, które są używane z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania.

Stepler Ab zastrzega sobie prawo i swobodę decydowania o określeniu i, jeśli to konieczne, zmianie dozwolonych form ruchu, algorytmów weryfikacji ruchu oraz ilości zweryfikowanego ruchu, który musi być wykonany przez użytkowników w celu wygenerowania Steplerów przy użyciu Stepler App (np. możemy od czasu do czasu zmienić bez ograniczeń algorytm weryfikacji lub liczbę zweryfikowanych kroków wymaganych do wygenerowania Steplera). Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania uprawnień oraz zakresu zweryfikowanych ruchów wymaganych do wygenerowania Steplerów zostały podane w sekcji FAQ Stepler App. Weryfikacja ruchu przeprowadzona przez algorytmy Stepler Ab jest uznawana za ostateczną i nie podlega zmianie ani wycofaniu.

Stepler Ab może ograniczyć maksymalną liczbę Steplerów, które użytkownicy Stepler App mogą wygenerować dziennie za pomocą Stepler App. Obowiązujący limit może się różnić w zależności od poziomu członkostwa danego użytkownika lub innych wybranych przez nas kryteriów, a Stepler Ab może zmieniać te limity w stosownych przypadkach.

Stepler Ab może pobierać opłaty za korzystanie ze Stepler App lub za umożliwienie korzystania z określonych funkcji Stepler App. Jeśli zostanie to zrobione , Stepler Ab może potrącić z Konta Stepler użytkownika odpowiednią liczbę Steplerów wymaganych do uiszczenia stosownych opłat i może zatrzymać i wykorzystać Steplery, które potrąci. Stepler Ab zawsze zachowuje przejrzystość w odniesieniu do wszelkich stosownych opłat denominowanych w Steplerach, a szczegóły dotyczące takich opłat są przedstawiane w sekcji FAQ Stepler App.

Dla celów ilustracyjnych i bez ograniczania naszych praw wynikających z poprzedniego paragrafu Stepler Ab może pobierać denominowaną w Steplerach opłatę prowizyjną za generowanie Steplerów, która uprawnia nas do potrącenia części Steplerów generowanych przez użytkownika. Stepler Ab może również nałożyć powtarzające się opłaty w odniesieniu do niektórych poziomów członkostwa. Szczegóły dotyczące obowiązujących stawek prowizji za generowanie Steplerów oraz opłat mających zastosowanie do różnych poziomów członkostwa można znaleźć w sekcji FAQ Stepler App.

Stepler Ab zastrzega sobie prawo do pobierania opłat w związku z korzystaniem ze Stepler App w walucie fiducjarnej, które mogą mieć zastosowanie do wszystkich lub niektórych kategorii użytkowników lub do korzystania z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Stepler App. Waluta i wysokość takich opłat może zostać określona przez Stepler Ab według własnego uznania.

Stepler App pozwala na wysyłanie Steplerów do osób trzecich korzystających ze Stepler App. Użytkownik winien się upewnić, czy przed wysłaniem Steplerów zweryfikował tożsamość odbiorcy. Stepler Ab może zapewnić funkcje, które pozwalają na przekazywanie Steplerów na cele charytatywne.

6.  Dozwolone użytkowanie

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

(a) próbował generować Steplerów w inny sposób niż autentyczny ruch fizyczny użytkownika, który spełnia kryteria określone przez Stepler, a w szczególności i bez ograniczeń, (i) symulować takiego zweryfikowanego ruchu za pomocą środków sztucznych i/lub mechanicznych, (ii) angażować stron trzecich do generowania Steplerów w swoim imieniu (jednakże, dla uniknięcia wątpliwości, użytkownik może uzyskać Steplery od stron trzecich za pomocą funkcji dostępnych w Stepler App);

(b) zwielokrotniać , adaptować, przesyłać, odtwarzać kod źródłowy, dekompilować, odtwarzać kod źródłowy z programu zapisanego w kodzie wynikowym (dezasemblować), modyfikować, sprzedawać Stepler App lub jakiejkolwiek treści dostępnej na którejkolwiek z naszych stron internetowych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze Warunki Użytkowania lub obowiązujące prawo;

(c) posługiwać się  więcej niż jednym Kontem Stepler;

(d) korzystać ze Stepler App w sposób niezgodny z prawem, dla celów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami Użytkowania bądź w celu popełniania oszustw lub innych działań niedozwolonych, np. poprzez hakowanie lub wprowadzanie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych do Stepler App;

(e) zwielokrotniać , kadrować lub tworzyć kopii lustrzanych Stepler App, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu normalnego funkcjonowania Stepler App;

(f) naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Stepler App;

(g) przesyłać treści zniesławiających, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzech lub niestosownych z innych względów za pośrednictwem Stepler App;

(h) korzystać ze Stepler App w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, dezaktywować, przeciążyć, osłabić systemy Stepler AB, zagrozić im bądź ich bezpieczeństwu lub zakłócić pracę innych użytkowników;

(i) używać jakiejkolwiek technologii, która w jakikolwiek sposób zakłóca prawidłowe działanie Steplerów, włączając w to blokowanie wszelkich wyświetlanych za pośrednictwem aplikacji reklam lub promocji; lub

(j) zbierać lub gromadzić informacji lub dane ze Stepler App w celach komercyjnych, chyba że Stepler Ab wyrazi na to pisemną zgodę.

(k) zapraszać użytkowników niż ludzie , w szczególności botów  do zbierania Steplerów i używania tych Steplerów w celu uzyskania Stepler Deals. Jest to surowo zabronione i spowoduje usunięcie konta użytkownika wraz ze wszystkimi zgromadzonymi punktami, a uprawnienia użytkownika do transakcji w Stepler App zostaną wycofane lub zawieszone.

(l) ubiegać się o oferty, które nie są dostępne w kraju użytkownika, np. użytkownik nie może ubiegać się o ofertę norweską, jeśli mieszka w Szwecji.

(i) Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać punktów w jednym kraju do zakupu ofert w innym kraju.

Jeśli Stepler Ab stwierdzi, że użytkownik naruszył którykolwiek z punktów wymienionych w ustępie 6, Stepler AB może wedle swego uznania nałożyć następujące sankcje:

  • Ostrzeżenie
  • Usunięcie treści
  • Tymczasowe zablokowanie użytkownika
  • Wykluczenie (stały zakaz)

Wybór sankcji zależy od zamiaru, powagi lub charakteru przewinienia, przy uwzględnieniu interesów obu stron.

7. Zmiany i aktualizacje Stepler App

Stepler Ab zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, według własnego uznania, z ważnych przyczyn do (i) zmiany, zawieszania, ograniczania lub dezaktywowania dostępu użytkownika do Stepler App i/lub (ii) zmiany funkcjonalności lub zawartości Stepler App po uprzednim powiadomieniu użytkownika. Zebrane Steplery pozostają nienaruszone.

Od czasu do czasu Stepler Ab może dostarczać aktualizacje do Stepler App. W zależności od rodzaju aktualizacji użytkownik może nie być w stanie kontynuować korzystania ze Stepler App dopóki nie pobierze najnowszej wersji Stepler App.

8.  Kontakt

W odniesieniu do wszelkich kwestii dotyczących Stepler App, w tym wszelkich informacji zwrotnych, pytań, skarg lub roszczeń, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszej aplikacji na iPhone lub Android -> Profil -> Kontakt.

Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie dotyczące Stepler App.

9. Brak gwarancji

Aplikacja Stepler App jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępna” bez jakichkolwiek zapewnień, gwarancji lub zobowiązań w zakresie dostępności, wydajności, dokładności lub kompletności Stepler App lub jej treści. Stepler Ab nie gwarantuje ani nie zobowiązuje się, że użytkowanie i dostępność Stepler App będą nieprzerwane lub wolne od błędów.

10.  Treści podmiotów trzecich

W celu poprawy wygody użytkownika Stepler może zamieszczać w Stepler App linki do innych stron internetowych należących do podmiotów trzecich lub przez nie obsługiwanych („Strony Podmiotów Trzecich”). Użytkownik wyraża również zgodę na to, że Stepler Ab nie ma kontroli nad zawartością stron internetowych podmiotów trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały dostępne na takich stronach internetowych podmiotów trzecich lub za wykorzystanie bądź poleganie na zawartości takich stron internetowych podmiotów trzecich.

Stepler App może zawierać treści dostarczone przez innych użytkowników Stepler App („Treści Osób Trzecich”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z takich treści lub polega na nich wyłącznie na własne ryzyko i że Stepler Ab nie ponosi odpowiedzialności za treści podmiotów trzecich.

Fakt, że Stepler Ab umieszcza link do strony internetowej podmiotu trzeciego lub wyświetla treści podmiotu trzeciego nie oznacza, że popieramy tę stronę lub produkty lub usługi na takiej stronie internetowej podmiotu trzeciego lub że sprawdziliśmy, zatwierdziliśmy bądź zweryfikowaliśmy te treści.

Jeśli treści podmiotów trzecich są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich, a Stepler Ab został poinformowany o rzekomej niezgodności tych treści z prawem, sprawdzi stan faktyczny i w razie potrzeby usunie te treści.

11.  Brak świadczenia usług zdrowotnych

Stepler App umożliwia użytkownikom śledzenie i kontrolę aktywności fizycznej, generowanie Steplerów i używanie Steplerów do wymiany na towary, usługi i inne korzyści. Stepler AB nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 711, 1773) i nie świadczy usług zdrowotnych żadnego rodzaju. Świadczone przez Stepler Ab usługi nie zawierają ani nie stanowią żadnej formy porady czy opinii medycznej i nie powinny być jako takie interpretowane. Stepler Ab nie zatrudnia pracowników podmiotów leczniczych  i nie jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym  udzielania porad medycznych. Przed rozpoczęciem lub modyfikacją jakiejkolwiek diety lub programu treningowego należy zawsze skonsultować się z wykwalifikowanym lekarzem lub pracownikiem podmiotu leczniczego. Stepler App nie jest narzędziem służącym do diagnozowania chorób lub zapobiegania im. Stepler Ab nie popiera i nie promuje żadnych produktów lub usług podmiotów trzecich wymienionych na giełdzie Stepler. Jeśli mają one wpływ na zdrowie, przed ich użyciem użytkownik powinien zawsze zasięgnąć odpowiedniej porady lekarskiej. Korzystanie przez użytkownika ze Stepler App nie prowadzi do powstania relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem a firmą Stepler AB.

12.  Zmiany i aktualizacje Warunków Użytkowania

Od czasu do czasu Stepler Ab może zmieniać lub aktualizować niniejsze Warunki Użytkowania. Jeśli Stepler Ab podejmie taką decyzję, opublikujewszelkie takie zmiany lub aktualizacje w Stepler App, aby użytkownik zawsze wiedział, jakie są aktualne Warunki Użytkowania Stepler App. Użytkownik zobowiązuje się zatem do regularnego sprawdzania niniejszych Warunków Użytkowania w Stepler App, aby być świadomym wszelkich takich aktualizacji i zmian. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub aktualizacji Warunków Użytkowania dalsze korzystanie ze Stepler App jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na przestrzeganie tych zmian lub aktualizacji. Jeśli Stepler Ab wprowadzi istotne zmiany w niniejszych Warunkach Użytkowania, powiadomi o tym zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec tych zmian w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail, będzie związany Warunkami Użytkowania w zmienionej wersji.  

Stepler Ab może również udostępnić dodatkowe instrukcje dotyczące korzystania ze Stepler App, a jeśli to zrobi, poprzez dalsze korzystanie ze Stepler App użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich takich dodatkowych warunków lub instrukcji.

13.  Giełda Stepler

Stepler App pozwala użytkownikom na oferowanie towarów, usług i innych korzyści, które mogą być wymienione na Steplery („Giełda Stepler”).

Używając Giełdy Stepler do oferowania lub wymiany towarów, usług lub innych korzyści w zamian za Steplery, użytkownik zawiera transakcję bezpośrednio między nim a osobą prawną dostarczającą użytkownikowi towary, usługi lub inne korzyści lub odkupującą takie towary, usługi lub inne korzyści od użytkownika.Bez ograniczania skutków niniejszych Warunków Użytkowania w jakikolwiek sposób, transakcje, które odbywają się na Giełdzie Stepler, podlegają przepisomprawa wiążącego stronę oferującą  towary, usługi lub inne korzyści na Giełdzie Stepler (wraz z informacjami we właściwej ofercie), a Stepler Ab i jego spółki zależne nie są zaangażowani w takie transakcje, z wyjątkiem zakresu, w którym sami dokonują  transakcji bezpośrednio na Giełdzie Stepler.

W zakresie, w jakim Stepler Ab zgadza się administrować w imieniu użytkownika, poprzez własne konto Stepler, aktywnością użytkownika polegająca na oferowaniu towarów lub usług lub innych korzyści w zamian za Steplery na Giełdzie Stepler, Stepler Ab może zatrzymać według własnego uznania do 100% otrzymanych Steplerów.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Stepler Ab nie ponosi odpowiedzialności za towary, usługi lub inne korzyści oferowane przez niego lub osoby trzecie na Giełdzie Stepler. Użytkownik akceptuje fakt, że Stepler Ab nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem i legalnością jakichkolwiek towarów, usług lub innych korzyści oferowanych przez użytkowników, prawdziwością, lub dokładnością ich ofert, zdolnością użytkowników do dostarczania jakichkolwiek towarów, usług lub innych oferowanych korzyści, ani tego, że jakikolwiek użytkownik faktycznie zakończy lub przeprowadzi jakąkolwiek transakcję, a także nie udzielamy gwarancji na powyższe. O ile nie uzgodniono z użytkownikiem inaczej, Stepler Ab  i jego spółki zależne nie działamjąjako przedstawiciele, wykonawcy, partnerzy oraz nie reprezentują użytkowników na Giełdzie Stepler. Działanie Stepler Ab na Giełdzie Stepler nie może być interpretowane jako promowanie  (wyraźne lub dorozumiane) oferowanych na niej towarów, usług lub innych przedmiotów bądź jakiegokolwiek użytkownika.

Stepler Ab jest uprawniony według własnego uznania do zmiany wyboru oferowanych towarów, usług i innych korzyści i liczby Steplerów wymaganych do wymiany na takie oferowane towary, usługi lub inne korzyści na Giełdzie Stepler, jak również do ograniczenia liczby możliwych transakcji wymiany towaru, usługi lub innej korzyści przez użytkownika lub grupę użytkowników. Jeśli Stepler Ab będziechciał  to zrobić, najpierw powiadomi użytkownika o tym fakcie i da mu możliwość usunięcia odpowiednich towarów, usług lub innych korzyści, jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmienioną liczbę wymaganych Steplerów.

Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że wszelkie towary, usługi lub inne korzyści oferowane przez użytkownika na Giełdzie Stepler będą (i) zgodne z opisem dostarczonym przez użytkownika, (ii) zgodne ze wszystkimi obowiązującymi ustawami i przepisami prawa, (iii) zadowalającej jakości, (iv) spełniać nasze wymagania dotyczące dopuszczalnego użytkowania (jak określono w ust. 6 powyżej), oraz (v) zostaną dostarczone w całości, gdy użytkownik wymieni stosowne towary, usługi lub inne korzyści przy użyciu wymaganej liczby Steplerów zgodnie z warunkami użytkownika oferującego towary, usługi lub inne korzyści.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Stepler Ab może z ważnych przyczyn usunąć dowolną ofertę na Giełdzie Stepler w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wszelkie towary, usługi lub inne korzyści wymienione na Giełdzie Stepler są oferowane w zależności od dostępności (która może być ograniczona, jeśli tak określono w ofercie) oraz od obowiązujących warunków użytkownika zamieszczającego daną ofertę i mogą być wycofane w dowolnym momencie przed ich wymianą. Określone towary, usługi lub korzyści mogą być oferowane za pośrednictwem Giełdy Stepler tylko dla niektórych kategorii użytkowników lub dla indywidualnie wybranych użytkowników, pod warunkiem, że Stepler Ab wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub zapewni niezbędne funkcjonalności techniczne.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że spory dotyczące towarów, usług lub innych korzyści uzyskanych za pośrednictwem Giełdy Stepler będą rozstrzygane pomiędzy stronami transakcji zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do danej transakcji. Pomimo tego, że Stepler Ab może zdecydować się na ułatwienie rozwiązywania takich sporów za pomocą opracowanych przez nas programów, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z transakcjami, w których nie uczestniczył bezpośrednio jako strona.

Będziemy wdzięczni za informacje zwrotną dotyczącą uczestników Giełdy Stepler. W sytuacji, w której Stepler Ab stwierdziwedług naszego wyłącznego uznania, że doszło do oszustwa lub że użytkownik naruszył niniejsze Warunki Użytkowania bądź odrzucił lub nie zrealizował umów dotyczących towarów, usług lub innych korzyści, które oferował na Giełdzie Stepler i które zostały prawidłowo wymienione przez innego użytkownika przy użyciu wymaganej liczby Steplerów i zgodnie z obowiązującymi warunkami, Stepler Ab zastrzegasobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do (i) ponownego przydzielenia Steplerów pomiędzy użytkowników w celu rekompensaty dla poszkodowanego użytkownika w sposób, jaki uznamy za stosowny, oraz (ii) zawieszenia lub zakończenia korzystania ze Stepler App przez jednego lub więcej użytkowników.

Użytkownik akceptuje fakt, że Stepler Ab i jego spółki zależne nie ponosząodpowiedzialności za ułatwienie lub oferowanie zwrotów, wymian lub refundacji w związku z jakąkolwiek transakcją na Giełdzie Stepler, której nie były stroną.

Stepler Ab nie składażadnych zapewnień, gwarancji ani nie bierze na siebie żadnych zobowiązań, że oferta, sprzedaż, zakup, eksport, import lub wykorzystanie jakichkolwiek towarów, usług lub innych świadczeń oferowanych na Giełdzie Stepler są ważne i legalne zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z prawem wszelkich ofert, sprzedaży, zakupu, eksportu, importu lub wykorzystania towarów, usług lub innych korzyści, które wskazuje lub wymienia na Giełdzie Stepler.

W celu zapewnienia zgodności Giełdy Stepler z przepisami Stepler Ab może zaoferować użytkownikom opcję zgłaszania ofert za pośrednictwem Stepler App i zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty z Giełdy Stepler po dokonaniu kontroli.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Stepler App nie została opracowana dla jego indywidualnych potrzeb. W związku z tym Stepler Ab nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że funkcje Stepler App spełniają wymagania indywidualnego użytkownika. Stepler Ab ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, niezależnie od podstawy prawnej, za szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem.

Jeżeli Stepler Ab naruszy istotne zobowiązanie umowne z powodu lekkiego niedbalstwa, odpowiedzialność Stepler Ab jest ograniczona do typowej, przewidywalnej szkody. Istotnym zobowiązaniem umownym jest każde zobowiązanie, które jest konieczne do osiągnięcia celu umowy i na którego wypełnieniu Państwo jako konsumenci mogą lub powinni polegać..

Odpowiedzialność firmy Stepler Ab za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu, za które firma Stepler Ab ponosi odpowiedzialność, pozostaje nienaruszona przez powyższe ograniczenia.

W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy Stepler jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie lub ograniczenie będzie miało zastosowanie również w stosunku do pracowników i agentów firmy Stepler. Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na roszczenia z tytułu przepisów prawa regulujących odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

W pozostałym zakresie odpowiedzialność firmy Stepler Ab jest wyłączona.

15.  Zakończenie

Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania ze Stepler App w dowolnym momencie poprzez ustawienia swojego konta.

Stepler Ab zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia użytkowania lub wykluczenia użytkownika z ważnej przyczyny , np. w przypadku naruszenia obowiązków użytkownika uregulowanych w niniejszych Warunkach Użytkowania.

16.  Wymagania Apple

Jako użytkownik sklepu App Store prowadzonego przez Apple Inc. Stepler Ab jestzobowiązany do zawarcia w naszych Warunkach Użytkowania określonych warunków prawnych, które zostały przedstawione w Załączniku 1 do niniejszych Warunków Użytkowania.

17.  Postanowienia ogólne/końcowe

Stepler Ab jestuprawniony  do odstąpienia lub przeniesienia praw i obowiązków z tytułu niniejszych Warunków użytkowania na osobę trzecią. Użytkownik nie może odstąpić lub w inny sposób przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania na osoby trzecie bez  uprzedniej pisemnej zgody Stepler Ab. Wszelkie próby dokonania tego bez zgody Stepler Ab są nieważne.

Stepler Ab nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania wskutek działania lub zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, w tym mającego charakter siły wyższej.

Jeśli Stepler Ab nie będzie nalegać na wykonanie przez użytkownika któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania lub jeśli nie będzie egzekwować praw wobec użytkownika, bądź jeśli będzie zwlekać z wykonaniem tych uprawnień , nie oznacza to , że Stepler Ab zrzekł się swoichpraw wobec użytkownika, a zatem użytkownik nie musi przestrzegać swoich obowiązków. Jeśli Stepler Ab odstąpi od dochodzenia wykonania zobowiązania przez użytkownika, uczynito wyłącznie w formie pisemnej. Takie odstąpienie nie oznacza to, że automatycznie uchylone zostają jakiekolwiek inne zobowiązania użytkownika niż wskazane wprost w treści odstąpienia.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Użytkowania. To samo dotyczy ewentualnej luki w niniejszych Warunkach Użytkowania. Zamiast nieważnego lub niewykonalnego postanowienia lub w celu wypełnienia luki będzie obowiązywało stosowne postanowienie. O ile jest to prawnie możliwe, postanowienie to powinno odpowiadać sensowi i celowi nieważnego lub niewykonalnego postanowienia bądź domniemanej intencji stron, gdyby wzięły pod uwagę tę kwestię.

Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej .

Załącznik