Polityka prywatności dla aplikacji Stepler App

Polityka prywatności dla aplikacji Stepler App

Firma Stepler AB jest szwedzką spółką (numer organizacji 559199-9551) z siedzibą pod adresem c/o Södra Kyrkogatan 6, 65224, Karlstad, Szwecja (zwaną dalej „Stepler”, „my” lub „nas” w zależności od kontekstu). Stepler jest zarejestrowana w Szwedzkim Urzędzie Ochrony Danych jako administrator danych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR). Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do korzystania z aplikacji mobilnej Stepler („Stepler App”). Niniejsza Polityka prywatności stanowi podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Termin „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Prosimy pamiętać, że aby korzystać z usług, muszą Państwo mieć ukończone 13 lat, o ile na korzystanie z usług wyraził zgodę rodzic lub opiekun prawny Prosimy nie korzystać z usług ani nie przekazywać nam żadnych danych osobowych, jeśli mają Państwo poniżej 13 lat.


1. ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych można znaleźć w art. 6 ust. 1 GDPR. Artykuł ten przewiduje następujące podstawy prawne dla przetwarzania danych:

a) Państwa zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)

b) Wykonanie zobowiązań umownych (Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b GDPR)

c) Obowiązek prawny ciążący na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR)

d) Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (Art. 6 ust. 1 lit. d GDPR)

e) zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; (Art. 6 ust. 1 lit. e GDPR)

f) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych osobowych lub przez osobę trzecią, dla osiągnięcia których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f GDPR)


2. DANE OSOBOWE , KTÓRE MOŻEMY OD PAŃSTWA ZBIERAĆ

Stepler Ab zbiera lub prosi o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, hasło, adres IP, unikalne identyfikatory urządzenia, wiek, zdjęcia i/lub informacje o płatnościach oraz informacje z aplikacji Apple „Health” lub aplikacji Android „Google Fit”. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz rodzaju, zakresu i celu ich wykorzystania przez operatorów aplikacji Apple Health-App oraz aplikacji Android Google Fit można znaleźć w politykach prywatności odpowiednich operatorów.

Dla użytkowników Apple: https://www.apple.com/legal/privacy/pl/
Dla użytkowników Androida: https://policies.google.com/privacy

W ramach usług Stepler Ab może udostępnić funkcję umożliwiającą Państwu wyszukiwanie znajomych przy użyciu danych dostępu z Facebooka. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z tej funkcji, zostaną Państwo poproszeni o zezwolenie Stepler App na dostęp do pewnych informacji związanych z Państwa kontem na Facebooku, takich jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć i lista znajomych. Jeśli wyrażą Państwo, Stepler Ab będzie przetwarzać te informacje w celu identyfikacji Państwa znajomych z Facebooka, którzy są użytkownikami Stepler App oraz w celu umożliwienia Państwu zaproszenia tych znajomych z Facebooka do zainstalowania Stepler App.

Proszę pamiętać, że za Państwa zgodą Stepler Ab zbiera informacje o Państwa lokalizacji i aktywności fizycznej w celu prawidłowego funkcjonowania Stepler App oraz odpowiedniego monitorowania i weryfikacji aktywności. Monitorowanie lokalizacji można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć za pomocą ustawień systemu operacyjnego Państwa urządzenia mobilnego. Jeśli jednak wyłączą Państwo tę funkcję, Stepler Ab nie będzie w stanie zbierać informacji dotyczących liczby kroków i lokalizacji GPS/Cell ID, co uniemożliwi  śledzenie i/lub przeliczanie Państwa ruchu na Steplery (por. definicja jednostki walutowej „Stepler” w ustępie 5 Warunków Użytkowania).

Stepler Ab współpracuje z osobami trzecimi (w tym, na przykład, z partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu i biurami informacji kredytowej), które mogą przekazywać mu informacje Państwa dotyczące. Może to obejmować historię zakupów od partnerów handlowych, którzy dostarczają nagród udostępnianych Państwu za pośrednictwem Stepler App.


3. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stepler Ab może wykorzystywać Państwa dane osobowe:

- w celu świadczenia naszych usług (z wykorzystaniem naszych własnych systemów oraz systemów odpowiednich usługodawców zewnętrznych) (przetwarzanie uzasadnione na podstawie wypełnienia zobowiązań umownych, art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);

- w celu weryfikacji Państwa aktywności fizycznej i lokalizacji oraz wystawiania Steplerów na podstawie tych zweryfikowanych danych (przetwarzanie uzasadnione na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);

- w celu analizy i poprawy korzystania z usług (przetwarzanie uzasadnione na podstawie Państwa zgody i dla wykonywania zobowiązań umownych, art. 6 ust. 1 lit. a i b GDPR);

- w celu komunikowania się z Państwem, w szczególności w celu informowania Państwa o aktualizacjach Stepler App, naszych Warunków Użytkowania i/lub niniejszej Polityki Prywatności (przetwarzanie uzasadnione na podstawie wypełniania zobowiązań umownych, art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);

- w celu przeprowadzania badań rynkowych i badań klienta (przetwarzanie uzasadnione na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);

- w celu sprzedaży Państwu naszych usług (przetwarzanie uzasadnione na podstawie Państwa zgody i dla wykonywania zobowiązań umownych podstawie naszego uzasadnionego interesu, art. 6 ust. lit. a i b GDPR);

- w celu oferowania i sprzedaży Państwu usług podmiotów trzecich (przetwarzanie uzasadnione na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);

- w celu poprawy błędów i problemów związanych z naszymi usługami (przetwarzanie uzasadnione na podstawie wykonywania zobowiązań umownych, art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);

- w celu prowadzenia dochodzenia i/lub zapobiegania podejrzeniu oszustwa lub innej działalności o charakterze przestępczym (przetwarzanie uzasadnione na podstawie obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. c GDPR);

- w celu tworzenia codziennych rankingów użytkowników, które obejmują wszystkich użytkowników lub użytkowników, którzy spełniają określone kryteria i są uszeregowani w celach marketingowych według liczby wykonanych kroków lub innych kryteriów (przetwarzanie uzasadnione na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);

- w celu obsługi Giełdy Stepler (przetwarzanie uzasadnione na podstawie wykonywania zobowiązań umownych; art. 6 ust. 1 lit. b GDPR) ; i/lub

- w celu zbadania sporów między użytkownikami (przetwarzanie uzasadnione dla wykonywania zobowiązań umownych, art. 6 ust. 1 lit. b GDPR).

W celu realizacji działalności gospodarczej Stepler Ab korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w kraju i za granicą (np. w zakresie IT, logistyki, telekomunikacji, sprzedaży i marketingu), którzy działają w imieniu Stepler Ab zgodnie z jego poleceniami na podstawie art. 28 GDPR i są umownie zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych.

Ponadto Stepler Ab i/lub jego zaufani partnerzy, ci ostatni wyłącznie za Państwa zgodą, mogą od czasu do czasu przedstawiać Państwu oferty, które mogą Państwa zainteresować i/lub informować Państwa o innych produktach i usługach. Niektóre z Państwa danych osobowych mogą być udostępniane innym użytkownikom Stepler App (np. przesłane przez Państwa zdjęcie profilowe) w ramach normalnego korzystania z usług. Ponadto od czasu do czasu Stepler Ab może rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się z przekazywaniem niektórych działów lub aktywów naszej działalności innym stronom, a przechowywane i wykorzystywane przez nas dane, mogą być ewentualnie przekazywane takim stronom trzecim. Stepler Ab podejmuje uzasadnione, zgodne ze standardami branżowymi środki ostrożności, aby zabezpieczyć wszystkie nasze dane i zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub bezprawnemu wykorzystaniu. Wszystkie przechowywane i przetwarzane przez Stepler Ab dane osobowe są traktowane ściśle zgodnie z  obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Stepler Ab usuwa Państwa dane osobowe, gdy tylko przestają one być potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy lub wykorzystaliśmy. Z reguły Stepler Ab przechowujePaństwa dane osobowe przez okres użytkowania lub trwania stosunku umownego polegającego na korzystaniu z aplikacji.

Jednakże w przypadku (grożącego) sporu prawnego z Państwem lub innego postępowania prawnego dane mogą być przechowywane powyżej tego okresu przez czas konieczny do zakończenie tego sporu.

Podmioty trzecie, którym Stepler Ab zlecił przechowywanie Państwa danych, przechowują dane w swoich systemach tak długo, jak długo jest to konieczne do wykonania zawartych z nimi umów wymagających przetwarzania danych osobowych.

Wymagania prawne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych pozostają w mocy. Po upływie ustawowego okresu przechowywania dane osobowe zostaną natychmiast zablokowane lub usunięte, chyba że konieczne będzie ich dalsze przechowywanie przez nas i istnieje ku temu podstawa prawna.


5. COOKIES

W Stepler App nie używa się plików cookie.


6. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W ramach relacji biznesowych Stepler Ab Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub ujawniane firmom trzecim. Firmy te mogą znajdować się również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w krajach trzecich. Takie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu wykonania zobowiązań umownych i handlowych oraz w celu utrzymania Państwa stosunków handlowych z Stepler Ab . W odpowiednich miejscach Stepler Ab poinformuje Państwa o szczegółach przekazywania danych.

Komisja Europejska poświadcza ochronę danych porównywalną ze standardem EOG w przypadku niektórych państw trzecich za pomocą tzw. decyzji o adekwatności (wykaz tych państw i kopie decyzji o adekwatności można uzyskać tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). Jednakże inne państwa trzecie, do których mogą być przekazywane dane osobowe, mogą nie gwarantować stale wysokiego poziomu ochrony danych ze względu na brak regulacji prawnych. W takim przypadku Stepler Ab zapewnia, że ochrona danych będzie odpowiednio zagwarantowana. Jest to możliwe dzięki wiążącym regułom korporacyjnym, standardowym klauzulom umownym Komisji Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych, certyfikatom lub uznanym kodeksom postępowania.


7. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Mogą Państwo zażądać od Stepler Ab , abyśmy nie przetwarzali Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Mogą Państwo skorzystać z prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania (tj. opcja wycofania zgody) poprzez kliknięcie na „unsubscribe” na dole naszych wiadomości marketingowych lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@steplerapp.com z tematem „unsubscribe”.

Zgodnie z art. 16 GDPR mają Państwo prawo do sprostowania  swoich danych osobowych, które zostały przez Stepler Ab  zapisane. Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa poprzez dostęp do informacji o swoim koncie w naszej aplikacji (Otwórz aplikację Stepler > ekran „Twoje konto” -> Edytuj (na Androidzie) lub ikona ołówka (na iPhonie) -> Zmień swoje dane -> Zapisz).

Mają Państwo prawo zapytać Stepler Ab  o przechowywane  Państwa dane osobowe oraz poprosić o kopię Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do tych informacji, wysyłając e-mail na adres info@steplerapp.com z tematem „Wniosek o dostęp do danych” (prawo dostępu zgodnie z art. 15 GDPR).

Zgodnie z art. 17 GDPR mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które zostały przez Stepler Ab zapisane. Mogą Państwo skorzystać z prawa do usunięcia swojego konta Stepler i powiązanych z nim danych osobowych samodzielnie, inicjując usunięcie konta poprzez obszar pomocy w aplikacji Stepler (Otwórz aplikację Stepler -> ekran „Twoje Konto” -> Ustawienia -> Pomoc -> Skontaktuj się z nami -> Wybierz swój problem = Usuń konto).

Przysługują Państwu również następujące prawa: Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 GDPR, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 GDPR, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR, prawo do sprzeciwu wobec określonych środków przetwarzania danych zgodnie z art. 21 GDPR, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zwykłego pobytu lub miejsca pracy (w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  lub do organu nadzorczego właściwego dla naszej siedziby.


8. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stepler Ab zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany, które zostaną wprowadzone  do niniejszej Polityki Prywatności, będą publikowane w Stepler App i mogą być wysyłane do Państwa pocztą elektroniczną. Stepler Ab prosi o okresowe sprawdzanie Polityki Prywatności dostępnej w Stepler App. W przypadku takiej zmiany poprzez dalsze korzystanie ze Stepler App wyrażają Państwo zgodę na odpowiednią zmianę.


9. KONTAKT

Wszelkie pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są przez Stepler Ab mile widziane. Prosimy o przesyłanie je na adres info@steplerapp.com z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” w temacie.